Click the logo to go to the Organization page. WKKO Kenpokaikan, KKJ Kakuto Karate Jutsu, Shidokan Holland, International Budokai Gordeau and Pro Karate. Osu